Phần 12: Một số phím tắt phổ biến trên dịch vụ Email Hosting

1. Các phím tắt chung

Chức năng

Phím tắt

Truy cập Mail

G+M

Truy cập Contacts/Danh bạ

G+A

Truy cập Calendar/Lịch

G+C

Truy cập Tasks/Tác vụ

G+T

Truy cập Hồ sơ/Briefcase

G+B

Truy cập Cấu hình/Preferences

G+P

Đưa dấu nháy vào thanh tìm kiếm

/

Chọn làm việc với phần nội dung

Ctrl+/

Chọn là việc với thanh công cụ

Ctrl+Y

Thêm mới (Mail, Danh bạ, Tác vụ,…)

N

Soạn thư mới

N+M

Soạn thư mới

C

Soạn thư trong cửa sổ mới

Shift+C

Thêm danh bạ

N+C

Thêm cuộc hợp

N+A

Thêm tác vụ

N+K

Thêm sự kiện (Lịch)

N+L

Nhập dữ liệu sự kiện (Lịch) từ ứng dụng khác

N+E

Thêm tài liệu mới

N+D

Gắn thẻ mới

N+T

Đến Trang kế

Ctrl+→

Về Trang trước

Ctrl+←

In

P

Mở thẻ tìm kiế mới

N+S

Xóa (đưa vào thùng rác)

Del

Xóa (đưa vào thùng rác)

Backspace

Xóa vĩnh viễn

Shift+Del

Xóa vĩnh viễn

Shift+Backspace

Đóng lại

Esc

Ghi chú (nhắc nhở) nhanh

!

Mở hộp thoại duyệt Thư mục

V

Mở hộp thoại duyệt Thẻ (Tag)

VV

Di chuyển đối tượng

M

Di chuyển đối tượng

MM

Gắn thẻ đối tượng

T

Gỡ bỏ thẻ

U

Chọn tất cả kết quả tìm kiếm

Ctrl+Shift+A

Hiển thị bảng thông tin phím tắt

Ctrl+Q

Hiển thị bảng thông tin phím tắt

Shift+/


2. Phím tắt làm việc với Mail

Chức năng

Phím tắt

Cập nhật mail mới

=

Mở Hộp thư đến (Inbox)

I

Mở Hộp thư đến (Inbox)

V+I

Mở hộ thư Nháp (Drafts)

V+D

Mở hộp thư Rác/Spam

V+J

Mở hộp thư đã gửi/Sent

V+S

Mở thùng rác

V+T

Mở tin nhắn/thư

Enter

Đánh dấu đã đọc

M+R

Đánh dấu đã đọc

Z

Đánh dấu chưa đọc

M+U

Đánh dấu chưa đọc

X

Gắn thẻ/gỡ bỏ thẻ (Tag/untag)

M+F

Báo cáo Spam

M+S

Di chuyển vào thùng rác

. + T

Di chuyển vào hộp thư đến (Inbox)

. + I

Trả lời

R

Trả lời tất cả

A

Forward/chuyển tiếp thư

F

Mở thư kế tiếp

J

Mở thư trước đó

K

Đọc tiếp thư chưa đọc

Space

Đọc thư chưa đọc trước đó

[

Đọc thư chưa đọc kế tiếp

]

Tới thư chưa đọc cuối cùng

Shift+]

Tới thư chưa đọc đầu tiên

Shift+[

Hiển thị mail dưới chế độ hội thoại

V+C

Hiển thị mail dưới chế độ tin nhắn

V+M

Hiển thị khung nội dung mail phía dưới

M+P+B

Hiển thị khung nội dung mail bên phải

M+P+R

Không hiển thị khung xem trước nội dung mail

M+P+O

Hiển thị nội dung xem trước của mail

Q

Thư mục mới

N+F

Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)