Bài viết

Check mail trên web - Squirrel Mai

      Để tạo dùng web mail DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao...

Đặt lịch - Vacation

      Để đặt lịch- trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao diện...

Đặt mật khẩu cho thư mục - Password protect

      Để đặt password cho thư mục trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 :...

Gán tên miền vào hosting

      Để gắn tên miền vào host trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 :...

Hướng dẫn đăng nhập vào phpmyadmin

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Control Panel DirectAdmin. Trong mục “Your Account” ->...

Hướng dẫn select php version trong DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị control panel DirectAdmin. Tại giao diện chính, trong mục...

Hướng dẫn sử dụng tính năng anti DDOS trong DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện control panel DirectAdmin. Trong giao diện chính control panel,...

Kiểm tra log truy cập - Login history

      Để kiểm tra truy cập trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên...

Kiểm tra Perl Modules

      Để xem các perl modules trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên...

Quản lý DNS

Bước 1: Đăng nhập vào Directadmin Bước 2: Sau đó chọn DNS Management Bước 3: Tại giao diện...

Sao lưu cơ sở dữ liệu - Backup MySQL

        Để backup Mysql trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao...

Sao lưu dữ liệu - Backup

      Để backup trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao diện...

Tạo cơ sở dữ liệu mysql

      Để tạo database MySql trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên...

Tạo email chuyển tiếp - Forwarder

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị DirectAdmin . Ở mục “E-mail Manager”, Click chọn mục...

Tạo email trả lời tự động - Autoresponder

    Để tạo email trả lời tự động trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên...

Tạo email trên Hosting

      Để tạo Tài khoản email trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên...

Tạo lịch làm việc - Cron

      Để tạo lịch trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao diện...

Tạo Redirects

      Để tạo redirects trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao...

Tạo tài khoản FTP

      Để tạo FTP trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao diện...

Tạo tên miền phụ - Subdomain

      Để tạo Subdomain trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao...

Tạo thư mục

      Để tạo thư mục trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Trên giao...

Thay đổi mật khẩu truy cập

      Để thay đổi password truy cập trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1...

Upload Website lên host

    Các thư mục trên host bao gồm: /backups: Chứa tất cả các file backup được tạo ra...

Xem log web

      Để xem log trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Xem thông tin quản lý

      Để thay đổi thông tin quản lý trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :   Bước 1...