Hướng dẫn cập nhật IP cho server sử dụng DirectAdmin

Để cập nhật lại IP cho VPS sử dụng DirectAdmin, bạn đăng nhập vào VPS thông qua SSH và chạy dòng lệnh:

 

# sh /usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh Old_ip New_IP

Với Old IP là IP cũ VPS của bạn, New IP là IP mới mà bạn muốn thay đổi.Sau khi chạy dòng lệnh trên xong, bạn cần phải khởi động lại DirectAdmin bằng lệnh:

# service directadmin restart

Bài viết có giúp được bạn không? 3 Mục tin có ích (10 Đánh giá)