Bài viết

Check mail trên Web – Roundcube

Bước 1: Chọn Email trên thanh công cụ rồi nhấn Roundcube.Bước 2: Nhập Email và Password vào...

Check mail trên Web – Squirrel Mail

Bước 1: Chọn biểu tượng lá thư trên thanh công cụ. Bước 2: Nhập username và ID vào Squirrel Mail

Đặt Lịch – Vacation

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Email chọn Vacation Message Bước 2: Chọn Set Vacation Message....

Đặt mật khẩu cho thư mục – Password Protect

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Files & Folders. Chọn Password Protect Directories Bước 2:...

Hướng dẫn thay đổi tên miền chính

B1: Bạn đăng nhập vào host sau đó thực hiện thao tác như hình sau:B2: Trong cửa sổ your domain...

Kiểm tra Perl Modules

Bước 1: Chọn Other trên thanh công cụ rồi chọn Instaled Perl modules Bước 2:Xem các Perl modules...

Lịch sử truy cập – Login history

Bước 1: Chọn Tên User (trên cùng bên trái). Chọn Customer home.Bước 2: Xem các truy cập vừa qua

Quản lý DNS

Bước 1: Chọn Domains trên thanh công cụ rồi chọn DNS managements Bước 2: Ta có thể xem các bản...

Sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL

Bước 1: Tạo Backup cho Database: Vào Files & Folders Manager. Chọn Backup Tool Bước 2: Chọn...

Sao lưu dữ liệu

Bước 1: Tạo Backup: Vào Files & Folders Manager. Chọn Backup Tool Bước 2: Chọn Email và Nhấn...

Tạo câu hỏi bảo mật – Manage Security Question

Bước 1: Chọn Manage Security Question Bước 2: Chọn câu hỏi bảo mật và nhập câu trả lời. Nhấn ADD...

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Databases. Chọn tiếp MySQL databases Bước 2: Nhấn New Databases....

Tạo Domain Pointers

Bước 1: Chọn Domains trên thanh công cụ rồi chọn Domain Pointers Bước 2: Nhấn Add New Domain...

Tạo email chuyển tiếp – Forwarders

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Email >Forwarders Bước 2: Create New Email ForwardersCác mail...

Tạo email trả lời tự động – Auto Responders

Bước 1: Tại thanh công cụ chọn Email > AutorespondersBước 2: Create new autoresponders và điền...

Tạo email trên hosting

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Email > Email Accounts Bước 2: Chọn  Create mail Account. Qua...

Tạo Redirects

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Domains rồi  Site Redirection Bước 2: Chọn New Redirect. Ta...

Tạo tài khoản FTP

Bước 1: Chọn Files & Folders trên thanh công cụ rồi chọn FPT Accounts Bước 2:  New Fpt...

Tạo tên miền phụ - Subdomain

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Domains. Chọn tiếp Subdomains Bước 2: Chọn Add new subdomain...

Tạo thư mục

Bước 1: Để tạo một Folder mới ta chọn Create Folder ở phía dưới và đặt tên cho folder vừa tạo...

Thay đổi mật khẩu truy cập

Bước 1: Chọn tên User (Trên cùng bên trái ). Chọn Change Password Bước 2: Thay đổi Password cho...

Upload Website lên host

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Online File Manager. Chọn thư mục Public_HtmlBước 2: Chọn Upload...

Xem log web

Bước 1: Chọn Domains rồi chọn Statistics & Logs Bước 2: Xem toàn bộ trạng thái của Account (...

Xem thông tin quản lý

Bước 1: Chọn Tên User (trên cùng bên trái). Chọn Customer home. Bước 2: Bảng thông tin Server...