Thông số cấu hình kết nối database trên Cloud Host

Do hệ thống Cloud Hosting tách biệt cụm Server Database riêng biệt nên thông số cấu hình server để kết nối database là "mysql" thay vì là "localhost" như bình thường

Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (11 Đánh giá)