Bài viết

Blackup Database trên Server

Để Backup database từ server ta thực hiện các bước sau :   Bước 1 : Click vào domain của bạn và...

Cài đặt chứng thực SSL

      Để cài đặt chứng chỉ SSL ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Giới thiệu giao diện Plesk

        Để đăng nhập Plesk ta thực hiện các bước sau: Mở trình duyệt web và đánh địa...

Hướng dẫn cách restore Database của MSSQL trên Plesk 9

Để import database MSSQL lên host bạn làm như sau: 1. Trên máy bạn tại local, bạn backup databse...

Hướng dẫn cài đặt DotnetNuke trên host Digistar

  Để cài đặt DotnetNuke ta thực hiện các thao tác sau : Sau khi copy mã nguồn DotnetNuke...

Lọc Antivirus và Spam

      Để lọc Spam và Antivirus  ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Quản lý Database MySQL với Phpmyadmin

      Để tạo database mysql với phpmyadmin ta lam như sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Quản lý tài khoản FTP

      Để tạo FTP trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện domain...

Quản lý và phân quyền thư mục

      Để quản lý thư mục và phân quyền ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Restore database từ file backup trên máy

      Để Restore database từ 1 file backup trên máy ta thực hiện các bước sau : Bước 1...

Tạo Account Fontpage

      Để tạo Account Fontpage trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên...

Tạo danh sách Email-MailList

      Để tạo Maillist trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Tạo Database

      Để tạo tạo Database trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Tạo Domain Alias

      Để tạo Domain Alias trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Tạo Email Alias

      Để tạo Tài khoản email trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Tạo Email Forward

      Để tạo email Fordward trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Tạo email trả lời tự động - Autoresponder

      Để tạo Mail trả lời tự động ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Tạo Password bảo vệ tài nguyên

      Để đặt password bảo vệ tài nguyên trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1...

Tạo SubDomain

      Để tạo SubDomain trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Tạo tài khoản Email

      Để tạo Tài khoản email trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Tạo User cho website

      Để tạo user website trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao...

Tạo Website trên Plesk

      Để tạo website trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên giao diện...

Thay đổi password

      Để thay dổi password user ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao diện...

Thay đổi Password Fontpage

      Để tạo thay đổi passwordFontpage trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 :...

Thiết lập lại mật khẩu cho hosting

- Khi bạn muốn thiết lập lại mật khẩu cho hosting plesk, hoặc bạn quyên mật khẩu và muốn lấy lại...

Xem thông tin host

      Để tạo xem thông tin host trên Plesk ta thực hiện các bước sau : Bước 1 : Trên...

Xem và thay đổi thông tin cá nhân

      Để xem thông tin cá nhân và cập nhật password  ta thực hiện các bước sau   Bướ 1 :...