Hướng dẩn cấu hình sử dụng mail bằng MS OutLook

 


Để cấu hình sử dụng dịch vụ webmail trên MS OutLook ta thực hiện các thao tác sau:


Bước 1 : Mở Chương trình Ms OutLook trên máy tính:

Bước 2 : Tiến hành cấu hình mail cho của bạn cho outlook


Màn hình thông báo hỏi bạn có muốn cấu hình thiết lập email hay không -> Tick "Yes" và Click "Next" để tiếp tục

Bước 3 : Tick "Manually configure server setting or additional server types" -> Click "Next" để tiếp tục

Bước 4 : Chọn dịch vụ cung cấp Email thường là "Internet Email" -> Click "Next" tiếp tục

Bước 5 : Khai báo thông tin tài khoản Email của bạn


   User Infomation   - Your Name : Tên của bạn   - Email Address : Địa chỉ email của bạn   - Email Address : Địa chỉ email của bạn   Server Infomation   - Account Type : Chọn "POP3"   - Incoming Mail Server : Nhập địa chỉ nhận mail của bạn , thường là "mail.địa chỉ web của bạn" VD : mail.digistar.vn   - Outgoing Mail Server : Nhập địa chỉ gửi mail của bạn , thường là "mail.địa chỉ web của bạn" VD : mail.digistar.vn   Logon Infomation   - User Name : Tài khoản đăng nhập email của bạn   - Password : Mật khẩu của bạn   Check "Remember Password" để OulLook nhớ mật khẩu của bạn


Click "Text Account Setting" để kiểm tra cấu hình vừa khai báo


Nếu cấu hình thành công ta nhận được kết quả sau :

Click "Close" sau đó Click "Finish" để hoàn tất 

Bài viết có giúp được bạn không? 13 Mục tin có ích (32 Đánh giá)