Bài viết

Bảo vệ đường dẫn - Hotlink

        Hướng dẫn bảo vệ đường dẫn – Hotlink Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11...

Chặn IP truy cập - IP deny

Hướng chặn IP truy cập- IP Deny Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta click “IP Deny...

Chống spammail với chức năng SpamAssassin

Digistar Hướng dẫn bật chức năng chống spam mail (Spam Assassin) trong Cpanel Bước 1 : Trên...

Đặt mật khẩu cho thư mục - Password protect

      Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục-Password protect Bước 1: giao diện chính của...

Gán tên miền vào hosting

        Hướng dẫn gán tên miền vào Hosting Bước 1 : Trên giao diện chính của Cpanel...

Hướng dẫn cơ bản về cPanel Domain

      HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CPANEL DOMAIN CƠ BẢN ĐỂ TRỎ VỀ DỊCH VỤ MAIL VÀ WEB 1.Trỏ Web...

Quản lý tài nguyên hosting - File manager

        Hướng dẫn quản lý tài nguyên hosting- File Manager Bước 1: giao diện chính...

Sao lưu dữ liệu - Backup

        Hướng dẫn sao lưu dữ liệu-Backup Bước 1 : Trên giao diện chính của Cpanel...

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

        Hướng dẫn tạo database MySQL Trên giao diện chính của Cpanel 11 sau khia đã...

Tạo danh sách email - Mailing list

        Hướng dẫn tạo danh sách Email Bước 1: Trên giao diện chính của Cpanel 11 ta...

Tạo đường dẫn - Shortcuts

      Hướng dẫn tạo đường dẫn Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta click...

Tạo Email chuyển tiếp-Mail Forwarder

      Hướng dẫn tạo email chuyển tiếp(Mail Forward) Bước 1:Trên giao diện chính của...

Tạo email trả lời tự động - Autoresponder

        Hướng dẫn tạo email trả lời tự động Bước 1:Trên giao diện chính của Cpanel...

Tạo Email trên hosting

        Hướng dẫn tạo email trên hosting Bước 1:Trên giao diện chính của Cpanel 11 ta...

Tạo Parked Domain

      Hướng dẫn tạo Packed Domain Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta click...

Tạo redirects

      Hướng dẫn tạo Redirects Bước 1: Giao diện chính của Cpanel 11 ta click...

Tạo tài khoản FPT

        Hướng dẫn tạo email trên hosting Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta...

Tạo tên miền phụ - SubDomain

      Hướng dẫn tạo SubDomain Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta click...

Thay đổi mật khẩu truy cập

        Hướng dẫn Change Password Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta click...

Thay đổi thông tin quản lý (Đại lý)

      Hướng dẫn thay đổi thông tin quản lý Bước 1: giao diện chính của Cpanel 11 ta...

Xem băng thông đã sử dụng

Hướng dẫn xem băng thông Bước 1 : Trên giao diện chính của Cpanel 11 ta click Bandwidth...