Hướng dẫn Chmod an toàn cho website

DigiStar đề nghị CHMOD như sau để bảo vệ an toàn cho website tại host của DigiStar:

 

1) CHMOD thư mục Public_html thành 710 thay vì mặc định là 750 việc này sẽ giúp bạn bảo vệ được cấu trúc Website của mình

 

2) CHMOD File là 404 và nhớ rằng đừng bao giờ để là 666 nếu có việc cần 666 thì bạn CHMOD tạm để sử dụng lúc đó, sau đó hãy CHMOD lại ngay.

 

3) Riêng với file chứa thông tin kết nối database, CHMOD thành 400 (sử dụng chức năng "File Manager" trong cPanel để CHMOD 400) .Ví dụ : config.php, configuration.php , .v.v.

 

4) CHMOD thư mục là 701 thay vì 755 như mặc định thường dùng. Với thư mục cần ghi như images, upload ... bạn cần CHMOD thành 755 và tạo file tên ".htaccess" với nội dung như sau vào ngay thư mục này :

-----------------------------------------------------------------------------
<
Files ~ "^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml)">
Order allow,deny
Deny from all
</Files >
-----------------------------------------------------------------------------

 

Bài viết có giúp được bạn không? 234 Mục tin có ích (894 Đánh giá)