Tổng đài CloudFone

CloudFone 1


 
252,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 5

»Số cuộc gọi đồng thời 5

»Kết nối 1 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 3GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 2


 
294,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 10

»Số cuộc gọi đồng thời 10

»Kết nối 2 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 5GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 3


 
378,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 20

»Số cuộc gọi đồng thời 20

»Kết nối 3 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 10GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 4


 
462,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 30

»Số cuộc gọi đồng thời 30

»Kết nối 3 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 10GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 5


 
546,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 40

»Số cuộc gọi đồng thời 40

»Kết nối 3 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 10GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 6


 
588,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 50

»Số cuộc gọi đồng thời 50

»Kết nối 4 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 15GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 7


 
630,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 60

»Số cuộc gọi đồng thời 60

»Kết nối 4 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 15GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 8


 
700,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 70

»Số cuộc gọi đồng thời 70

»Kết nối 4 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 15GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 9


 
770,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 80

»Số cuộc gọi đồng thời 80

»Kết nối 5 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 20GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 10


 
840,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 90

»Số cuộc gọi đồng thời 90

»Kết nối 5 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 20GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


CloudFone 11


 
910,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Số lương Users 100

»Số cuộc gọi đồng thời 100

»Kết nối 5 đầu số
( 1900 hoặc cố định)
»Dung lượng ghi âm 20GB

»Hỗ trợ kỹ thuật 24/7