Chứng thực SSL

RapidSSL


 
29,167 VND
Định kỳ hàng tháng

RapidSSL Wildcard


 
258,333 VND
Định kỳ hàng tháng

QuickSSL Premium


 
207,500 VND
Định kỳ hàng tháng

200,000 Phí cài đặt

True BusinessID


 
282,500 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

True BusinessID Wildcard


 
832,500 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

True BusinessID with EV


 
474,167 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

True BusinessID with EV SANs


Bắt đầu từ   757,500 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

Secure Site SSL


 
640,833 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

Secure Site Pro SSL


Bắt đầu từ   1,382,500 VND
Định kỳ hàng tháng

1,000,000 Phí cài đặt

Secure Site SSL EV


 
1,582,500 VND
Định kỳ hàng tháng

1,000,000 Phí cài đặt

Secure Site Pro SSL EV


 
2,499,167 VND
Định kỳ hàng tháng

1,200,000 Phí cài đặt

SSL123


 
165,833 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

SSL Web Server


 
290,833 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

SSL Web Server Wildcard


 
790,833 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

SSL Web Server EV


 
457,500 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt

SGC SuperCerts


 
482,500 VND
Định kỳ hàng tháng

500,000 Phí cài đặt