Windows Hosting

hostWin1


Bắt đầu từ   60,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 1500MB

»Hỗ trợ 2 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostWin2


Bắt đầu từ   120,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 3000MB

»Hỗ trợ 5 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostWin3


Bắt đầu từ   180,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 4500MB

»Hỗ trợ 7 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostWin4


Bắt đầu từ   280,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 8000MB

»Hỗ trợ 10 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostWin5


Bắt đầu từ   370,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 13000MB

»Hỗ trợ 15 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostWin6


Bắt đầu từ   500,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 18000MB

»Hỗ trợ 20 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn