Chỗ đặt máy chủ

DS-SECO1


Bắt đầu từ   1,360,000 VND
Định kỳ hàng tháng


  • Không gian Rack 2 U

  • Địa Chỉ IP 2 IP

  • Bandwidth 1000 GB

  • Cổng quốc tế 512 KbpsDS-SECO2


Bắt đầu từ   1,800,000 VND
Định kỳ hàng tháng


  • Không gian Rack 2 U

  • Địa Chỉ IP 2 IP

  • Bandwidth Không Giới Hạn

  • Cổng quốc tế 1024 Kbps