MailEcon2

Bắt đầu từ
26,667 VND/mo

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 1 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 5 GB

MailBus1

30,000 VND/mo

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 10 GB

MailBus2

52,500 VND/mo

»Hỗ trợ 10 tài khoản Email
»Hỗ trợ 10 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 10 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 20 GB

MailBus3

90,000 VND/mo

»Hỗ trợ 20 tài khoản Email
»Hỗ trợ 20 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 20 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 40 GB

MailBus4

157,500 VND/mo

»Hỗ trợ 50 tài khoản Email
»Hỗ trợ 50 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 50 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 100 GB

MailBus5

262,500 VND/mo

»Hỗ trợ 100 tài khoản Email
»Hỗ trợ 100 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 100 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 200 GB

MailBus6

445,833 VND/mo

»Hỗ trợ 200 tài khoản Email
»Hỗ trợ 200 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 200 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 400 GB

MailPro1

75,000 VND/mo

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 25 GB

MailPro2

120,000 VND/mo

»Hỗ trợ 10 tài khoản Email
»Hỗ trợ 10 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 10 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 50 GB

MailPro3

210,000 VND/mo

»Hỗ trợ 20 tài khoản Email
»Hỗ trợ 20 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 20 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 100 GB

MailPro4

375,000 VND/mo

»Hỗ trợ 50 tài khoản Email
»Hỗ trợ 50 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 50 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 250 GB

MailPro5

562,500 VND/mo

»Hỗ trợ 100 tài khoản Email
»Hỗ trợ 100 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 100 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 500 GB

MailPro6

955,833 VND/mo

»Hỗ trợ 200 tài khoản Email
»Hỗ trợ 200 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 200 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 1000 GB