Cloud Email Hosting

MailEcon1


Bắt đầu từ   15,833 VND
Định kỳ hàng tháng

» Hỗ trợ 01 tài khoản Email
» Dung lượng mỗi tài khoản 1 GB
» Không hỗ trợ tài khoản phụ
» Hỗ trợ 50 email gửi mỗi giờ


MailEcon2


Bắt đầu từ   26,667 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 1 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 5 GB


MailBus1


 
30,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 10 GB


MailBus2


 
52,500 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 10 tài khoản Email
»Hỗ trợ 10 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 10 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 20 GB


MailBus3


 
90,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 20 tài khoản Email
»Hỗ trợ 20 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 20 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 40 GB


MailBus4


 
157,500 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 50 tài khoản Email
»Hỗ trợ 50 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 50 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 100 GB


MailBus5


 
262,500 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 100 tài khoản Email
»Hỗ trợ 100 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 100 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 200 GB


MailBus6


 
445,833 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 200 tài khoản Email
»Hỗ trợ 200 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 200 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 2 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 400 GB


MailPro1


 
75,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 05 tài khoản Email
»Hỗ trợ 05 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 05 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 25 GB


MailPro2


 
120,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 10 tài khoản Email
»Hỗ trợ 10 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 10 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 50 GB


MailPro3


 
210,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 20 tài khoản Email
»Hỗ trợ 20 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 20 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 100 GB


MailPro4


 
375,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 50 tài khoản Email
»Hỗ trợ 50 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 50 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 250 GB


MailPro5


 
562,500 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 100 tài khoản Email
»Hỗ trợ 100 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 100 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 500 GB


MailPro6


 
955,833 VND
Định kỳ hàng tháng

»Hỗ trợ 200 tài khoản Email
»Hỗ trợ 200 tài khoản định danh
»Hỗ trợ 200 nhóm Email
»Dung lượng mỗi tài khoản 5 GB
»Dung lượng lưu trữ tổng 1000 GB